Αυτήν τη φορά η έμπνευσή μας ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα... Η Σλαβική μυθολογία και οι θεότητές της δε γινόταν να μας αφήσουν ασυγκίνητους και μας ενέπνευσαν για μια χειμερινή σειρά ρούχων που θα σας μεταφέρουν στα μονοπάτια των παραμυθιών. Οι θεότητες της Σλαβικής μυθολογίας, τυλιγμένες με ένα πέπλο μυστηρίου, συνθέτουν έναν κόσμο παράξενο και συναρπαστικό. Από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας, από την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία στη Λευκορωσία και την Ουκρανία... 

Γνωρίστε τις κι εσείς και ανακαλύψτε την ιδιαιτερότητα της Σλαβικής μυθολογίας:

Snow Queen: Επιβλέπει τον ουρανό, τις λίμνες και τα ρέματα.

Morana: Θεότητα της Βαλτικής και σλαβική θεά που συνδέεται με εποχιακή τελετές με βάση την ιδέα του θανάτου και της αναγέννησης της φύσης. Συνδέεται άμεσα με το χειμώνα.

Merzyana: Πολωνική θεότητα των σιτηρών και της συγκομιδής, η οποία μπορεί να παρομοιαστεί με τη Δήμητρα.

Ziva: Σλαβική θεότητα της ζωής και της γονιμότητας. Το όνομά της σημαίνει "ζωή, το είναι, ύπαρξη".

Lelya: Θεά της αγάπης, του έρωτα και του πάθους.

Leshy: Πνεύμα των δασών κατά τη Σλαβική μυθολογία που προστατεύει τα άγρια ​​ζώα και τα δάση.

Zosia: Eίναι η θεά της ομορφιάς στην πολωνική μυθολογία. Είναι γνωστή ως "ουράνια νύφη" και ως ιέρεια του νερού που προστατεύει τους πολεμιστές.

Zeme: Θεά της Σλαβικής και Λετονικής μυθολογίας που προστατεύει τη γη.  

Dola: Είναι τα προστατευτικά πνεύματα που ενσαρκώνουν την ανθρώπινη μοίρα. 

Vesna: Θεότητα της νεότητας. 

Dogoda: Πνεύματα της Πολωνικής μυθολογίας του δυτικού ανέμου, που σχετίζονται με την αγάπη και την πραότητα.

mat_stylebook_winter
 
/en/
 

This time our inspiration surpassed the Greek borders ... The Slavic mythology and its deities could not do anything less but impress us and inspired us for a new Winter collecton that will take you along to the paths of fairy tales. The godesses of Slavic mythology, shrouded in mystery, compose a strange and fascinating  world across most of Eastern Europe and Russia, from Poland and the Czech Republic to Belarus and the Ukraine....

Learn more about them and discover the uniqueness of the Slavic mythology:

Snow Queen: She oversees the sky, lakes and streams. 

Morana: She is a Baltic and Slavic goddess associated with seasonal rites based on the idea of death and rebirth of nature. She is associated with winter.

Merzyana: A Polish goddess of grain and harvest, which can be likened to Demeter.

Ziva: A Slavic goddess of life and fertility. Her name means "living, being, existing".

Lelya: A goddess of love and erotic passion.

Leshy: A woodland spirit in Slavic mythology who protects wild animals and forests.

Zosia: She is the goddess of beauty in Polish mythology. Zosia was known to her worshippers as "the heavenly bride". She was also known as a water priestess that protected warriors.

Zeme: She is a Slavic and Latvian goddess of the earth.

Dola: They are the protective spirits which embody human fate.

Vesna: They were mythological female characters associated with youth.

Dogoda: A mythological Slavic spirit of the west wind, associated with love and gentleness.

mat.fall-winter-14-15-1

ru/

Снежная Королева

В этот раз наше вдохновение преодолело греческие границы ... Славянская мифология и ее божества ничего не могли не впечатлить нас и вдохновить на создание новой Зимней коллекции, которая ведет Вас по следам сказок. Богини из славянской мифологии, окутанные тайной аурой, создают странный и увлекательный мир в странах Восточной Европы и России, от Польши и Чешской Республики до Беларуси и Украины ....

Узнайте больше о них и откройте для себя уникальность славянской мифологии:

Снежная королева: она владычествует над небом, озерами и ручьями.

Морана: Она является Балтийской и Славянской богиней, связанной с сезонными обрядами, основанными на идее смерти и возрождения природы. Она представляет зиму.

Мерзяна: Польская богиня зерна и урожая, которую можно сравнить с Деметрой.

Зива: Славянская богиня жизни и плодородия. Ее имя означает "жить, быть, существовать".

Леля: богиня любви и эротической страсти.

Леший: лесной дух в славянской мифологии, который защищает диких животных и леса.

Зося: Она богиня красоты в польской мифологии. Зося была известна , как "небесная невеста". Она была также водяной жрицей, которая защищала воинов.

Земе: Она является Славянской и Латвийской богиней земли.

Дола: Это защитные духи, которые олицетворяют человеческую судьбу.

Весна: Это были мифологические персонажи женского пола, связанные с молодостью.

Догода: мифологический польський дух западного ветра, связаный с любовью и нежностью.